Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast worden ouders via de klankbordgroep uitgenodigd om mee te praten over allerlei zaken in en rond de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. De raad doet dit door de inzet van haar advies- en instemmingsbevoegdheden.
Contact leggen met de MR: mr-sdd@stanislascollege.nl

Daltonraden

We vinden het belangrijk om leerlingen zoveel mogelijk bij ‘hun’ school te betrekken en hun stem te laten horen. Dit gebeurt in de daltonraden. Er zijn drie daltonraden actief (brugklas, mavo en havo), waarvan uit iedere klas de klassenvertegenwoordiger hierin plaatsneemt. De daltonraden vergaderen vier keer per jaar met de schoolleiding.  Drie vertegenwoordigers uit de diverse daltonraden nemen plaats als leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad. Naast de organisatie, houden de daltonraden zich ook bezig met de inhoud van het onderwijs en de wijze waarop deze wordt gegeven. De daltonraden evalueren aan het einde van elke periode hoe deze is verlopen. Hierin worden ook het onderwijs en de begeleiding in meegenomen. De feedback gebruiken we om ons onderwijs verder te verbeteren. Op deze manier dragen leerlingen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.