Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast worden ouders via de klankbordgroep uitgenodigd om mee te praten over allerlei zaken in en rond de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. De raad doet dit door de inzet van haar advies- en instemmingsbevoegdheden.
Contact leggen met de MR: mr-sdd@stanislascollege.nl

Leerlingenraad

Op Stanislas Dalton Delft vinden wij het belangrijk dat de leerlingen betrokken zijn bij de school en meedenken over keuzes die we maken. We hebben een leerlingenraad die alle leerlingen van de school vertegenwoordigt. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding en praat soms mee met de medezeggenschapsraad. Ook ondersteunt de leerlingenraad bij de organisatie van schoolactiviteiten. Elk jaar kan je je verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad.